- Schweizerischer Anwaltsverband SAV
- Zürcher Anwaltsverband ZAV
- Zürcherischer Juristenverein
- Zürcher Notariatsverein
- Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft SKG
- Fachgruppe Familienrecht ZAV
- Fachgruppe Arbeitsrecht ZAV